Uwaga!
Ta kopia systemu CMS jest licencjonowana dla innej domeny!

Czy to wcześniej działało? Jeśli zaparkowałeś dodatkową domenę na tej stronie,
być może tutaj jest problem - proszę wrócić do kreatora i uruchomić go ponownie - a tam dodać nową domenę do licencji w trybie upgradu
- lub skontaktować się z dostawcą oprogramowania

pzk.katowice.pl - PZK OT-06
PZK OT 06
ŚLĄSKI ODDZIAŁ TERENOWY
W
KATOWICACH
 
 
          

 

Regulamin dyplomu pamiątkowego z okazji 85-lecia Śląskiego Klubu Krótkofalowców i 50-lecia posiadania znaku wywoławczego.

17-10-2023

Dyplom pamiątkowy wydawany jest z okazji obchodów 85-tej rocznicy członkostwa Śląskiego Klubu Krótkofalowców  w Polskim Związku Krótkofalowców, oraz 50-tej rocznicy posiadania znaku wywoławczego SP9PEZ dla radiostacji Śląskiego Klubu Krótkofalowców.


REGULAMIN DYPLOMU PAMIĄTKOWEGO 

z okazji 85-lecia Śląskiego Klubu Krótkofalowców i 50-lecia posiadania znaku wywoławczego. 


DYPLOMY do pobrania pod linkiem: 
 https://logsp.pzk.org.pl/a/85yskk/index.php


Dyplom pamiątkowy wydawany jest z okazji obchodów 85-tej rocznicy członkostwa Śląskiego Klubu Krótkofalowców  w Polskim Związku Krótkofalowców, oraz 50-tej rocznicy posiadania znaku wywoławczego SP9PEZ dla radiostacji Śląskiego Klubu Krótkofalowców.

Krótki rys historyczny klubu:

-  17 sierpnia 1937r. śląscy krótkofalowcy na Zgromadzeniu Konstytucyjnym powołują pierwszy na ziemi Śląskiej klub krótkofalowców p.n. „Śląski Klub Krótkofalowców” z siedzibą w „Polskim Radio Katowice” w Katowicach.

-  1 maja 1938r.Śląski Klub Krótkofalowców zostaje przyjęty w poczet członków Polskiego Związku Krótkofalowców z równoczesnym nadaniem rangi „klubu okręgowego”.

-  15 września 1957r. na Zebraniu Organizacyjnym, odbywającym się pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców podjęto Uchwałę o powołaniu „Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Krótkofalowców w Nowym Bytomiu.

-  20 marca 1966r. Plenum Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców podjęło Uchwałę dot. prowadzenie działalności przez Śląski Klub Krótkofalowców z siedzibą w ZOW PZK w Katowicach.

-  W roku 1973 Śląski Klub Krótkofalowców otrzymał znak wywoławczy SP9PEZ dla radiostacji klubowej, który używa do dnia dzisiejszego.

 

Warunki uzyskania dyplomu:

  1. Termin realizacji dyplomu: od 1.05.2023 – 1.05.2024r.
  2. Dyplom wydawany jest dla wszystkich licencjonowanych nadawców i nasłuchowców.
  3. Do dyplomu zalicza się łączności/nasłuchy ze stacjami: SP9PEZ, SP85SKK, SN85SKK.
  4. Pasma i emisje dowolne zgodnie z posiadaną licencją. Nie będą zaliczane łączności cross-band`owe.
  5. Do otrzymania dyplomu nawiązać należy następujące ilości łączności z ww. stacjami:

- stacje SP – 2 QSO

- stacje EU, DX – 1 QSO

  1. Dyplom jest bezpłatny i wydawany wyłącznie w formie elektronicznej.
  2. Dyplom będzie do pobrania po spełnieniu wymaganych warunków ze strony https://logsp.pzk.org.pl
  3. Wszelkie zapytania w sprawie dyplomu lub regulaminu należy kierować na adres: sp9pez@gmail.com lub na adres Award Manager`a  sp9mrp@gmail.com

SP9PEZ_old


85th ANNIVERSARY OF THE SILESIAN AMATEUR RADIO CLUB 

50 YEARS OF THE CALL SIGN SP9PEZ 


Conditions for obtaining a award:

Date the award: from May 1, 2023 to May 1, 2024.

The award is issued to all licensed Ham's and SWL's.

The award includes QSOs/listening with the following stations: SP9PEZ, SP85SKK, SN85SKK.

Any bands and emissions according to your license. Cross-band connections will not be counted.

To receive the award, the following amounts of contacts must be made with the above-mentioned: stations:

- SP stations – 2 QSOs

- EU, DX stations – 1 QSO

The award is free of charge and issued only in electronic form.

The award will be available for download after meeting the required conditions from the website https://logsp.pzk.org.pl

Any inquiries regarding the award or regulations should be sent to: sp9pez@gmail.com or to the Award Manager's address: sp9mrp@gmail.com
85 - JÄHRIGEN JUBILÄUMS DES SCHLESISCHEN AMATEURFUNKKLUBS50 JAHRE KLUBRUFZEICHEN SP9PEZ

Kurzzeitdiplom 01.05.2023 bis 01.05.2024Anlässlich des 85. Gründungsjahres des Schlesischen Amateurfunkklubsund des 50-jährigen Jubiläums der Klubstation SP9PEZ wird diesesDiplom herausgegeben an alle lizenzierten Funkamateure und entspre-chend auch an SWLs. Für das Diplom zählen QSOs mit den RufzeichenSP9PEZ, SP85SKK und SN85SKK.

Gewertet werden alle Bänder und alle Betriebsarten in Übereinstimmungmit der Lizenz des Antragstellers. Cross-Band-Verbindungen werdennicht gezählt.

Um die Auszeichnung zu erhalten, müssen folgende Kontakte zu den obenaufgeführten Stationen hergestellt werden:- SP-Stationen benötigen QSOs mit 2 dieser dieser Rufzeichen.- Alle anderen benötigen lediglich ein QSO mit einem der 3 Rufzeichen.

Die Auszeichnung ist kostenlos und wird nur in elektronischer Formausgestellt.Die Auszeichnung steht nach Erfüllung der erforderlichen Bedingungenauf der Website zum Download zur Verfügung

https://sp9pez.wixsite.com/sp9pez/85-%C5%9Bkk-50-sp9pez-ang

https://logsp.pzk.org.pl/a/85yskk/index.php

dort bitte über den DOWNLOAD-Button.

Bei Fragen zu den Vergaberegeln wenden Sie sich bitte an: sp9pez@gmail.comoder an die Adresse des Award-Managers: sp9mrp@gmail.com